در بیمه نوین درآمد هر سهم از جمله مهمترین معیارهای سنجش ارزش هر سهم برای سهامداران محسوب می‌شود. در ذیل اطلاعات مربوط به این متغیر در سنوات مختلف ارائه می‌گردد.

سال مالی میزان سرمایه (میلیارد ریال) Epsمحقق شده (ریال) Dps (ریال) کل سود سهام پرداختی (ریال)
1384/12/29 140 77 50 7,000,000,000
1385/12/29 140 200 200 28,000,000,000
1386/12/29 140 285 200 28,000,000,000
1387/12/29 140 350 280 39,200,000,000
1388/12/29 168 386/38 330 55,440,000,000
1389/12/29 168 570/43 460 77,280,000,000
1390/12/29 280 410 320 89,600,000,000
1391/12/29 280 324 270 75,600,000,000
1392/12/29 400 697 600 240,000,000,000
1393/12/29 400 5 0 0